АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
Нормативна База > GFO po chl.40ot Zakona za schetovodstvo
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 

Annual_report_MB_2007.doc

 OPR.NESTOPANSKA.DEINOST.ABZ.2007.xls

PARICHEN.POTOK.ABZ.2007.doc

SOBSTVEN.KAPITAL.АБЗ.2007.xls

balans-2007.pdf

 
    СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
  на       АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ    
  към                                      31.12.2009    
             
АКТИВ  ПАСИВ 
   Сума (хил.лв.)     Сума (хил.лв.) 
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  Текуща година  Предходна година  РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  Текуща година  Предходна година 
а  1 2 а  1 2
  А. Записан, но не внесен капитал     А. Собствен капитал 59 59
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи     I. Записан капитал    
I. Нематериални активи     II. Премии от емисии    
1. Продукти от развойна дейност     III. Резерв от последващи оценки    
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи     IV. Резерви    
3. Търговска репутация     1. Законови резерви    
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане     2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции    
Общо за група I:     3. Резерв съгласно учредителен  акт    
II. Дълготрайни материални активи     4. Други резерви 488 477
1. Земи и сгради, в т. ч.:     Общо за група IV: 488 477
- земи     V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:    
- сгради     - неразпределена печалба    
2. Машини, производствено оборудване и апаратура     - непокрита загуба    
3. Съоръжения и други   1 Общо за група V:    
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане     VI. Текуща печалба (загуба)    
Общо за група II:   1 Общо за раздел А: 547 536
III. Дългосрочни финансови активи     Б. Провизии и сходни задължения    
1. Акции и дялове в  предприятия от група     1. Провизии за пенсии и други подобни задължения    
2. Предоставени заеми на предприятия от група     2. Провизии за данъци, в т. ч.:    
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия     - отсрочни данъци    
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия     3. Други провизии и сходни задължения 3  
5. Дългосрочни инвестиции     Общо за раздел Б: 3  
6. Други заеми     В. Задължения    
7. Изкупени собствени акции     1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:    
номинална стойност в хил. лв.     до 1 година    
Общо за група III:     над 1 година    
IV. Отсрочени данъци     2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:    
Общо за раздел Б:   1 до 1 година    
В. Текущи (краткотрайни) активи     над 1 година    
I. Материални запаси     3. Получени аванси, в т. ч.: 15  
1. Суровини и материали     до 1 година 15  
2. Незавършено производство     над 1 година    
3. Продукция и стоки, в т. ч.:     4. Задължения към доставчици, в т. ч.:   2
- продукция     до 1 година   2
- стоки     над 1 година    
4. Предоставени аванси     5. Задължения по полици, в т. ч.:    
Общо за група I:     до 1 година    
II. Вземания     над 1 година    
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: 46 56 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:    
над 1 година     до 1 година    
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:     над 1 година    
над 1 година     7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:    
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:     до 1 година    
над 1 година     над 1 година    
4. Други вземания, в т. ч.:   2 8. Други задължения, в. т. ч.:   15
над 1 година     до 1 година   15
Общо за група II: 46 58 над 1 година    
III. Инвестиции     - към персонала, в т.ч.:   15
1. Акции и дяловев предприятия от група     до 1 година   15
2. Изкупени собствени акции     над 1 година    
номинална стойност в хил. лв.     - осигурителни задължения, в т. ч.:    
3. Други инвестиции     до 1 година    
Общо за група III:     над 1 година    
IV. Парични средства, в т. ч.:     - данъчни задължения, в т. ч.:    
в брой и сметки 243 470 до 1 година    
в депозити 275 24 над 1 година    
Общо за група IV: 518 494 Общо за раздел В, в т. ч.: 15 17
Общо за раздел В: 564 552 до 1 година 15 17
Г. Разходи за бъдещи периоди 1   над 1 година    
      Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:    
      - финансирания    
      - приходи за бъдещи периоди    
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) 565 553 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) 565 553
 
дата на съставяне: 15.02.2010   Съставител: А.Тотева
 
  Ръководител: Орлин Пенев

КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies