АБЗ Членове на АБЗ Партньори Дейност Новини Нормативна База
Дейност > Катастрофичен пул
 ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ
ИМЕ
ПАРОЛА
влез
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ към

 

ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 

на “Асоциацията на българските застрахователи” гр. София

 

за 2016г.

             Годишният финансов отчет на Асоциацията е изготвен при спазване на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия / НСФО МПС/ и в съответствие с утвърдената от ръководството счетоводна политика. Същият е съставен от специализирано счетоводно предприятие “Ависта АТ” ООД гр. София, съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството.

             Асоциацията извършва дейност с нестопанска цел.

             Отчетът е съобразен с основните счетоводни принципи, определени в чл. 4 от посочения закон и на базата на данните от първичните счетоводни документи, счетоводни регистри, оборотна ведомост и главна книга към 31.12.2016 г. Същият е съставен в съответствие с изискванията на НСС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел.

             Асоциацията признава дълготрайни материални и нематериални активи освен при наличието на критериите, определени в НСС 16 Дълготрайни материални активи и НСС 38 Нематериални активи и с цена на придобиване над 700 лв.

             С последващите разходи, свързани с отделен актив, които водят до увеличаване на очакваната бъдеща икономическа изгода от същите се коригира балансовата им стойност.

             При оценката на материалните и нематериални дълготрайни активи, след първоначалното признаване, дружеството прилага препоръчителния метод, съгласно цитираните по-горе НСС. През отчетния период не е извършвана преоценка на тези активи.

             Амортизацията на амортизируемите активи се извършва по линейния метод, който в сравнение с предходни отчетни периоди не е променян.

             В годишния финансов отчет активите и пасивите на дружеството, деноминирани в чуждестранна валута са представени по заключителния курс на БНБ. Текущо през годината същите се преоценяват по централния курс на БНБ ежемесечно.

             При текущото счетоводно отчитане на установените фундаментални грешки от минали отчетни периоди дружеството прилага препоръчителния метод, предвиден в НСС 8. Към датата на съставянето на годишния финансов отчет не са установени такива разлики.

             Съгласно цитирания НСС 9, в сила от 01.01.2002 год. предприятията с нестопанска цел начисляват амортизации на амортизируемите активи по общия ред.

             Между датата на годишния финансов отчет и датата на неговото съставяне не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития.

             Към датата на съставянето на отчета е установена сумата на неизползваните за периода компенсируеми отпуски от персонала и същата е отчетена като разход и задължение.

             Приходите и разходите през отчетния период са признати в момента на тяхното възникване при спазване на принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях. Посочените в отчета приходи от дейността са формирани от регламентираната основна дейност-членски внос и приходи от стопанската дейност- образователен център. По своята икономическа същност, отчетените разходи са: за административно обслужване на Асоциацията, както и разходи свързани със стопанската дейност по обслужване на Образователен център.

             Структурата и съдържанието на изготвения годишен финансов отчет е съобразена с изискванията на НСС1 Представяне на финансови отчети и посочения по-горе НСС 9.

 

 

30.01.2017 г.                   Съставител:........................

                                                              /А.Тотева/

 

 

            

                                       Ръководител:.............................

                                                          /Светла Несторова-Асенова /

 
               СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
към                          31.12.2016
             
АКТИВ  ПАСИВ 
   Сума (хил.лв.)     Сума (хил.лв.) 
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  Текуща година  Предходна година  РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ  Текуща година  Предходна година 
а  1 2 а  1 2
  А. Записан, но не внесен капитал     А. Собствен капитал    
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи     I. Записан капитал 59 59
I. Нематериални активи     II. Премии от емисии    
1. Продукти от развойна дейност     III. Резерв от последващи оценки    
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи     IV. Резерви    
3. Търговска репутация     1. Законови резерви    
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане     2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции    
Общо за група I:     3. Резерв съгласно учредителен  акт    
II. Дълготрайни материални активи     4. Други резерви 666 605
1. Земи и сгради, в т. ч.:     Общо за група IV: 666 605
- земи     V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:    
- сгради     - неразпределена печалба    
2. Машини, производствено оборудване и апаратура     - непокрита загуба    
3. Съоръжения и други     Общо за група V:    
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане     VI. Текуща печалба (загуба)    
Общо за група II:     Общо за раздел А: 725 664
III. Дългосрочни финансови активи     Б. Провизии и сходни задължения    
1. Акции и дялове в  предприятия от група     1. Провизии за пенсии и други подобни задължения    
2. Предоставени заеми на предприятия от група     2. Провизии за данъци, в т. ч.:    
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия     - отсрочни данъци    
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия     3. Други провизии и сходни задължения 12 13
5. Дългосрочни инвестиции     Общо за раздел Б: 12 13
6. Други заеми     В. Задължения    
7. Изкупени собствени акции     1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:    
номинална стойност в хил. лв.     до 1 година    
Общо за група III:     над 1 година    
IV. Отсрочени данъци     2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:    
Общо за раздел Б:     до 1 година    
В. Текущи (краткотрайни) активи     над 1 година    
I. Материални запаси     3. Получени аванси, в т. ч.:    
1. Суровини и материали     до 1 година    
2. Незавършено производство     над 1 година    
3. Продукция и стоки, в т. ч.:     4. Задължения към доставчици, в т. ч.:    
- продукция     до 1 година    
- стоки     над 1 година    
4. Предоставени аванси     5. Задължения по полици, в т. ч.:    
Общо за група I:     до 1 година    
II. Вземания     над 1 година    
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:   5 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:    
над 1 година     до 1 година    
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:     над 1 година    
над 1 година     7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:    
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:     до 1 година    
над 1 година     над 1 година    
4. Други вземания, в т. ч.:     8. Други задължения, в. т. ч.:    
над 1 година     до 1 година    
Общо за група II:   5 над 1 година    
III. Инвестиции     - към персонала, в т.ч.:    
1. Акции и дяловев предприятия от група     до 1 година    
2. Изкупени собствени акции     над 1 година    
номинална стойност в хил. лв.     - осигурителни задължения, в т. ч.:    
3. Други инвестиции     до 1 година    
Общо за група III:     над 1 година    
IV. Парични средства, в т. ч.:     - данъчни задължения, в т. ч.:    
в брой и сметки 458 393 до 1 година    
в депозити 279 279 над 1 година    
Общо за група IV: 737 672 Общо за раздел В, в т. ч.:    
Общо за раздел В: 737 677 до 1 година    
Г. Разходи за бъдещи периоди     над 1 година    
      Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:    
      - финансирания    
      - приходи за бъдещи периоди    
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) 737 677 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) 737 677
 
дата на съставяне: 30.01.2017 Съставител: А.Тотева
Ръководител: Светла Несторова-Асенова

КонтактиКоментари Карта на сайта
© 2005 АБЗ. Всички права запазени. Разработенo от  Melon Technologies